Aloysius

school

Tijdens de raadsvergadering van 25 november 1921 wordt een verzoekschrift behandeld van de Vereniging tot Bevordering van het Katholiek Onderwijs te Dongen, inhoudende het verzoek haar in de gelegenheid te stellen een nieuwe Bijzondere Lagere School te openen.
Aangezien de op de Openbare Lagere school in de Kruidenierstraat geplaatste leerlingen binnenkort allen naar het Bijzonder Onderwijs overgaan en die school dus ongebruikt zal blijven, stelt B en W voor met genoemde Vereniging, ingevolge artikel 80 2e lid van de Lageronderwijswet 1920, overeen te komen dat schoolgebouw aan haar in bruiklaan te geven zoolang haare school daarin gevestigd zal blijven.
Tijdens de Raadsvergadering van 30 november 1922 valt het Besluit om het schoolgebouw van de openbare lagere school met gymnastieklokaal, staande op het perceel, kadastraal bekend, gemeente Dongen, sectie G, nr 330 in de Kruidenierstraat beschikbaar te stellen van de Vereniging tot Bevordering en Instandhouding van het R.K. Onderwijs te Dongen.                                           

R.K. Jongensschool St.Aloysius

Nadat de gebouwen zijn opgeknapt startte de nieuwe school. Het onderwijs was in handen van de Congregatie van de Broeders van O.L.V. van Lourdes en het eerste hoofd was broeder Camilles van Kraay. De school kon bezocht worden door alle rooms-katholieke kinderen uit Dongen en kreeg tot ergernis van vele ouders al snel het predikaat “’ arme school. “’ Dit in tegenstelling tot de in 1917 gestichte Laurentiusschool. Op die school was het lesprogamma uitgebreider, o.a. met franse les en men moest lesgeld betalen. De Laurentiusschool werd dus de “rijke school “ genoemd. Deze situatie bleef bestaan tot 1944, toen men een enquete ging houden onder de ouders van schoolgaande kinderen. Naar aanleiding daarvan werd besloten om parochie-scholen op te richten.Met ingang van 1 september 1944 werd de Aloysiusschool toebedeeld aan de St. Joseph-parochie.
Ook de school komt de oorlogsjaren niet ongeschonden door. In de periode van 10 juni 1944 tot 29 oktober l944 werd een lokaal gevorderd door de Duitse Weermacht en na de bevrijding, vanaf 6 december 1944 , werd praktisch de gehele school gevorderd door de geallieerden. In die tijd had de school een aantal klassen in gebruik in de Laurentiusschool. Nadien bleek dat het gebouw nogal wat te lijden had gehad van de inkwartiering en na een summiere opknapbeurt werd de gehele school na 1 september 1945 weer in gebruik genomen. Uit de door architect Jacq. Koenen Pzn, Geer 102 te Dongen, in de maand juli 1945, uitgebrachte schade-rapporten bleek dat de totale schade aan het schoolgebouw als gevolg van de oorlog en de inkwartiering totaal ongeveer f. 10.000 – bedroeg.

Omdat de Aloysiusschool toch op vrij grote afstand van de St. Joseph-parochie was gevestigd was het streven van de toenmalige pastoor Frans van Beckhoven om zo snel mogelijk een jongensschool in zijn parochie te krijgen. De nieuwe Aloysiusschool kwam er in de Heivelden, later de Pastoor Dirvenstraat. De oude school zou na ontruiming een andere bestemming krijgen. Gegadigden waren er genoeg, de Avondschool, de Tuinbouwvakschool en de H.B.S. claimden er enkele lokalen. Een bijkantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureau was reeds in het gebouw ondergebracht. Omdat de gebouwen weer aan een opknapbeurt toe waren kreeg de Directeur van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Dongen de opdracht om te bezien welke verbeteringen en herstellingen noodzakelijk waren. De kosten van de opknapbeurt werden geschat op f. 19.482-. De herstelwerkzaamheden werden vervolgens uitgevoerd door het aannemers-duo Jo van den Avoird en Quirinus Boon.

Eind 1969 werd de oude St.Aloysiusschool geheel door brand verwoest.